پروژه های فرآیندی

عنوان خدمات هدف توضیحات
هزینه یابی جریان مواد MFCA

(با نرم افزار اختصاصی)

بیان ارزش مالی محصولات منفی، پسماندها، پسابها، انتشار به هوا و ... برای ایجاد انگیزه مالی در جهت کاهش آنها. اینکار بر اساس استاندارد ایزو 14051 انجام می شود و امکان صدور گواهینامه از طرف سازمان ملی بهره وری برای این استاندارد وجود دارد.
تهیه سیستم برنامه ریزی تولید پیاده سازی سیستم بهینه سازی ریاضی برنامه تولید با هدف حداکثر سازی سود شرکت از طریق انتخاب گرید در محصولات تولیدی و تغییر در ظرفیت استفاده از واحدهای عملیاتی موجود. این پروژه با نرم افزار Aspen PIMS انجام می شود و پس از ایجاد مدل و آموزش، شرکت می تواند بسته به پیش بینی تغییر قیمت محصولات، توان عرضه محصول و هزینه عملیاتی واحدها، برنامه تولیدی خود را بهینه سازی نماید. روش اصلی مورد استفاده، برنامه ریزی خطی است.
تولید سیستم مصالحه داده ها کاهش خطای موازنه جرم در مجتمع ها و واحدهای فرآیندی نظر به وجود خطا در سیستمهای اندازه گیری جریان مواد، معمولاً موازنه جرم با گزارش Unbalance همراه است و برای حذف آن از روشهای دستی و سلیقه ای استفاده می کنند. سیستم مصالحه داده یا Data Reconciliation امکان شناسایی عامل خطا در موازنه جرم  و بهینه سازی ریاضی برای تعیین میزان خطای آنها ایفا می کند. این برنامه، ابزاری برای استفاده روزانه بهره برداری و مهندسی است.
سیستم مانیتورینگ انرژی تهیه گزارشات خودکار مصرف و راندمان انرژی در واحدها این سیستم به طور خودکار، داده های عملیاتی را از سیستم کنترل واحدهای فرآیندی دریافت می کند (البته بستگی به قابلیت سیستم کنترل دارد) و سپس با محاسبات ساده انرژی، گزارشهای مصرف و راندمان انرژی را برای تجهیزات، روند تغییرات آنها، تولید می نماید. در انجام محاسبات ممکن است که تبادل داده به صورت خودکار با نرم افزار شبیه سازی فرآیندی مانند HYSYS انجام شود.
TOP