خدمات تجاری سازی، توسعه و انتقال فناوری سازی

عنوان خدمات شرح خدمات
توسعه کسب و کار بازاریابی (با رویکرد صادرات)، اخذ نمایندگی و انتقال دانش فنی از شرکتهای خارجی و ...
خدمات تجاری سازی تهیه طرح های توجیهی، طرح توسعه کسب و کار، مطالعه بازار، تحلیل بازار و ...
خدمات دانش فنی تحلیل فناوری، ارزش گذاری و قیمت گذاری دانش فنی و ...
فرمولاسیون تولید یا مهندسی معکوس فرمولاسیون محصولات مختلف و واگذاری دانش فنی
وندور لیست خدمات مشاوره ای جهت ورود به وندور لیست شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی
TOP