خدمات آموزشی

عنوان خدمات شرح خدمات
خدمات صدور گواهینامه های عمومی صدور گواهینامه آموزشی در 5 حیطه آموزشی "مدیریت"، "غذا و کشاورزی"،" IT"، "فنی و مهندسی" و "هنر" از مرجع ACS امریکا، SPG اسپانیا، ICS کانادا و انگلستان
خدمات صدور گواهینامه های آموزشی صدور گواهینامههای ایزو آموزشی (ISO 10015) و کیفیت آموزشی (IWA2)
برگزاری دوره های آموزشی دوره های مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

دوره های استقرار سیستم ها و مدیریت پروژه

 دوره های مدیریت منایع انسانی

 دوره های بازاریابی

 دوره های نگهداری و تعمیرات

دوره های سلامت، ایمنی و محیط زیست

 دوره های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی

دوره های تخصصی دارو

دوره های آموزشی دانش بنیان

دوره های آموزشی تخصصی

TOP